„i-com“ a „ikm“

„i-com“ je registrovaná značka spoločnosti JP know-how, s.r.o. pre konferenčnú, lektorskú, vzdelávaciu, poradenskú činnosť a konzultačné služby v oblasti elektronických komunikácií, kongresový a konferenčný servis. Pravidelne organizujeme úspešné medzinárodné konferencie „i-com“, so zameraním vždy na tie najaktuálnejšie témy a problémy z oblasti elektronických komunikácií. Cieľom týchto podujatí je priniesť pohľad na zmeny a dopady na prostredie elektronických komunikácií, ktoré priniesol vstup našej krajiny do EÚ.

Konferencie „i-com“ vytvárajú priestor pre prezentáciu, výmenu názorov a diskusiu zástupcov štátnej správy, odborníkov z akademickej obce, vedecko - výskumnej a vývojovej základne, dodávateľov a prevádzkovateľov sietí a služieb, riešení a aplikácií a poskytovateľov obsahu pre elektronické komunikačné siete a služby.
Súčasťou konferencií býva aj panelová diskusia, na ktorú pozývame vždy významné osobnosti, ktoré pôsobia v tejto oblasti, či už v orgánoch EÚ, predstaviteľov vrcholových orgánov štátnej správy a top manažérov operátorov služieb elektronických komunikácií, výrobcov a dodávateľov služieb elektronických komunikácií, výrobcov a dodávateľov týchto technológií a služieb. Cieľom konferencií je vytvoriť priestor pre prezentáciu, výmenu názorov a diskusiu zástupcov štátnej správy, odborníkov z akademickej obce, vedecko - výskumnej a vývojovej základne, dodávateľov a prevádzkovateľov sietí a služieb, riešení a aplikácií.

„ikm“ je registrovaná značka pre konferenčnú, lektorskú, vzdelávaciu, poradenskú činnosť, komplexný kongresový a konferenčný servis a poradenské a konzultačné služby v oblasti krízového a bezpečnostného manažmentu. Cieľom činnosti je organizovať konferencie, školenia, vzdelávacie, informačné a iné akcie, so zameraním vždy na najaktuálnejšie témy a problémy z oblasti krízového manažmentu, krízového plánovania a krízovej komunikácie. Krízové javy vo všeobecnosti predstavujú pre našu spoločnosť hrozby v oblasti hospodárskeho a spoločenského života. Cieľom organizovania vzdelávacích podujatí je priniesť rozhodujúce informácie pre prevenciu, prípravu, zvládnutie a schopnosť reakcie v každej fáze ako i schopnosť obnovy systému.

Vzdelávacie podujatia „ikm“ vytvárajú priestor pre prezentáciu, výmenu názorov a diskusiu zástupcov štátnej správy, samosprávy, združení, odborníkov z akademickej obce, vedeckovýskumnej a vývojovej základne, výrobcov zariadení a pomôcok, dodávateľov riešení, aplikácií a poskytovateľov obsahu pre systémy prevencie a riešení krízových javov dotknutých subjektov.
Vzdelávacie podujatia sú zamerané najmä pre cieľové skupiny:

  • orgány štátnej správy,
  • orgány samosprávy,
  • fyzické a právnické osoby,
  • združenia a nadácie.

Komplexný kongresový a konferenčný servis, realizácia konferencií na kľúč – okrem našich vlastných konferencií „i-com“ a „ikm“ realizujeme aj konferencie na kľúč, najmä pre profesné združenia a organizácie, pôsobiace v oblasti elektronických komunikácií a krízového a bezpečnostného manažmentu.
Organizácia podujatí: tlačové konferencie, firemné prezentácie, bankety, firemné dni a výročné firemné oslavy a podujatia (komplexný servis zahŕňajúci výber a výzdobu priestorov, ozvučenie, projekčnú a tlmočnícku techniku, návrh, realizáciu a distribúciu náborovej dokumentácie, prihlášok, pozvánok, spracovanie programu a sprievodných podujatí, kultúrnych podujatí, reštauračné služby, spracovanie a tlač zborníkov, foto, video dokumentácia a tvorba CD a DVD).

Poradenstvo, lektorská a konzultačná činnosť v oblasti elektronických komunikácií – prieskumy, monitoring trhu, poradenstvo a konzultácie pre oblasť elektronických komunikácií, kvality služieb elektronických komunikácií.
Rozhodli ste sa vstúpiť na trh elektronických komunikácií?
Plánujete poskytovať nové služby?
Potrebujete sa prepojiť?

Máme pre Vás riešenie:

  • Poskytujeme poradenstvo pri uzatvorení zmlúv pre vzájomné prepojenie telekomunikačných sietí v celom rozsahu problematiky.
  • Poskytujeme komplexné technické poradenstvo v nadväznosti na právne aspekty poskytovania služieb elektronických komunikácií, prenositeľnosť čísla, výber prevádzkovateľa, konvergencia sietí a služieb...
  • Poskytujeme projektový manažment.

Poradenstvo, lektorská a konzultačná činnosť v oblasti krízového a bezpečnostného manažmentu – prieskumy, monitoring, poradenstvo, konzultácie a realizácia projektov pre oblasť krízového a bezpečnostného manažmentu, krízového plánovania a krízovej komunikácie.

Semináre, školenia – Spoločnosť JP know-how, s.r.o. pripravuje semináre pre širokú odbornú verejnosť a tiež realizáciu podnikových školení z oblastí elektronických komunikácií a krízového a bezpečnostného manažmentu, ktoré je možné uskutočniť aj v priestoroch klienta. V prípade záujmu klienta je možné pripraviť osobitný seminár na špecifickú problematiku, osobitný rozsah a dĺžku trvania.

Publikácie – Vydavateľstvo a nakladateľská činnosť, tvorba vlastných titulov v tlačovej a elektronickej forme z oblasti služieb elektronických komunikácií a krízového a bezpečnostného manažmentu, spracovanie firemných publikácií, výročných správ a časopisov, invormačných a propagačných letákov a firemných tlačovín, kancelárskych tlačív, brožúr, skladačiek a kníh, tvorba propagačných firemných CD a DVD, tlačové a elektronické prezentácie spoločností, poradenstvo v oblasti firemného štýlu publikácií a tlačovín, dizajn manuály.

Z realizovaných konferencií a verejných seminárov ponúkame Zborníky, resp. publikácie, vydané ako ISBN publikácie.