„ikm“ vzdelávacie podujatia

„ikm“ je registrovaná značka pre konferenčnú, lektorskú, vzdelávaciu, poradenskú činnosť, komplexný kongresový a konferenčný servis a poradenské a konzultačné služby v oblasti krízového a bezpečnostného manažmentu. Cieľom činnosti je organizovať konferencie, školenia, vzdelávacie, informačné a iné akcie, so zameraním vždy na najaktuálnejšie témy a problémy z oblasti krízového manažmentu, krízového plánovania a krízovej komunikácie. Krízové javy vo všeobecnosti predstavujú pre našu spoločnosť hrozby v oblasti hospodárskeho a spoločenského života. Cieľom organizovania vzdelávacích podujatí je priniesť rozhodujúce informácie pre prevenciu, prípravu, zvládnutie a schopnosť reakcie v každej fáze ako i schopnosť obnovy systému.

Vzdelávacie podujatia „ikm“ vytvárajú priestor pre prezentáciu, výmenu názorov a diskusiu zástupcov štátnej správy, samosprávy, združení, odborníkov z akademickej obce, vedeckovýskumnej a vývojovej základne, výrobcov zariadení a pomôcok, dodávateľov riešení, aplikácií a poskytovateľov obsahu pre systémy prevencie a riešení krízových javov dotknutých subjektov.
Vzdelávacie podujatia sú zamerané najmä pre cieľové skupiny:

  • orgány štátnej správy,
  • orgány samosprávy,
  • fyzické a právnické osoby,
  • združenia a nadácie.