15. Bezdrôtové siete Wi-Fi
Wi-Fi školenie Wi-Fi seminár Wi-Fi kurz Wi-Fi WiFi školenie WiFi seminár WiFi kurz WiFi Wi Fi školenie Wi Fi seminár Wi Fi kurz Wi Fi

Obsah:

 • Základné pojmy a definície v oblasti bezdrôtových sietí
 • Prehľad a charakteristika bezdrôtových technológií – minulé, súčasné a budúce technológie bezdrôtových sietí
 • Technológia IEEE 802.11 – prehľad štandardov a ich doplnkov, vzťah medzi IEEE 802.11 a Wi-Fi
 • Architektúra bezdrôtových sietí podľa IEEE 802.11 – typy bezdrôtových sietí, prvky sieťovej architektúry, techniky rozprestretého spektra, typy komunikácie, kódovanie a kľúčovanie, dosah a rýchlosť
 • Vzťah medzi architektúrou IEEE 802.11 a referenčným modelom OSI – charakteristika a štruktúra jednotlivých vrstiev a podvrstiev
 • Fyzická vrstva – štruktúra a úlohy fyzickej vrstvy, rozprestreté spektrum, infračervené svetlo, MIMO, formáty rámcov, protokol konvergencie fyzickej vrstvy, podvrstva závislá na fyzickom médiu
 • Podvrstva spojovej vrstvy pre riadenie prístupu k médiu – hlavné vlastnosti, architektúra, poskytované služby, koordinácia prístupu k médiu, funkcie koordinácie (funkcia distribuovanej koordinácie, funkcia koordinácie jedným bodom), formát rámca, typy rámcov (manažmentové, riadiace, dátové), príklady zostavy rámcov
 • Protokoly používané v súvislosti s bezdrôtovými sieťami Wi-FI
 • Príklady a analýza konkrétnych signalizačných správ z testovacieho prostredia
 • Zabezpečenie kvality služby (QoS) v sieťach Wi-Fi podľa IEEE 802.11e – rozšírená funkcia distribuovanej koordinácie, funkcia hybridnej koordinácie, mapovanie užívateľskej priority do kategórie prístupu, prioritizovaná QoS, Traffic Specifications, Transmission Opportunity
 • Frekvenčné spektrá pre siete podľa IEEE 802.11 – frekvenčné pásmo 2,4 GHz, frekvenčné pásmo 5 GHz, frekvenčné pásma podľa štandardu IEEE 802.11n
 • Bezpečnosť sietí podľa IEEE 802.11 a IEEE 802.11i – autentizácia, šifrovanie prenášaných dát, riešenie bezpečnosti v štandardoch IEEE 802.11 (WEP) a IEEE 802.11i (WPA-TKIP, AES-CCMP), použitie štandardu IEEE 802.1x (EAP) pri zabezpečení bezdrôtových sietí
 • Bezpečnosť hot spots a roamingu – bezpečnosť vzdialeného prístupu, mobilita a roaming, zabezpečenie siete WLAN verzus GSM/UMTS, súčasné a budúce možnosti roamingu
 • Antény a príslušenstvo – základné rozdelenie antén, šírenie rádiového signálu a ovplyvňujúce faktory, vplyvy prostredia na šírenie rádiového signálu, teoretické a praktické prenosové vzdialenosti pri sieťach Wi-Fi
 • Používané jednotky a praktické vzorce
 • Plánovanie a výstavba bezdrôtovej siete – plánovanie plošného pokrytia, zakreslenie plánu siete, preverenie plánu, voľba antény pre vnútorné použitie, diverzita antén, efektívne využitie rádiového spektra, postup pri budovaní bezdrôtovej siete, finálne overenie siete, praktické poznatky z budovania bezdrôtovej siete
 • Plánovanie vonkajšej bezdrôtovej siete – výpočet kvality rádiového spoja, straty signálu pri prenose, straty vo voľnom priestore, ohyb signálu (difrakcia), korekcia vplyvu zalesnenia, 1. Fresnelova zóna a jej vplyv na praktický dosah, citlivosť, zisk prijímača, praktická aplikácia výpočtu prenosovej trasy
 • Budúcnosť bezdrôtových sietí – metropolitné siete MAN a štandard IEEE 802.16, Wireless Distribution System (WDS), architektúra peer-to-peer, vzťah mobilných sietí 3G a bezdrôtových sietí