17. LI (Lawful Interception)
LI školenie LI seminár LI kurz LI Lawful Interception školenie Lawful Interception seminár Lawful Interception kurz Lawful Interception

Obsah:

  • Základné pojmy a definície, požiadavky vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ
  • Štandardizácia LI – prehľad štandardov ETSI, ich charakteristika, začlenenie v štruktúre LI
  • Základné komponenty architektúry pre LI, ich vzťah k referenčnému modelu OSI, rola jednotlivých komponentov, typické implementácie pre pevné a mobilné siete s prepájaním okruhov a paketov a pre dátové IP siete
  • Požiadavky na sieťové funkcie – zber, spracovanie a odovzdanie informácií, spolupráca s LEA
  • Bezpečnostné aspekty – zabezpečený prenos, verifikácia, uchovávanie informácií, diskrétnosť
  • Mediačné zariadenie – charakteristika, rola a funkčnosť, možnosti realizácie v projektoch LI
  • Odovzdávajúce rozhranie – charakteristika a rola jednotlivých portov, identifikátory použité na odovzdávajúcom rozhraní, informácia prenášaná cez jednotlivé porty odovzdávajúceho rozhrania, možnosti realizácie v projektoch LI
  • Prenos informácie medzi elektronickou komunikačnou sieťou a LEA – technická realizácia a procedúry, IRI záznamy (typy a štruktúra), obsah komunikácie, korelácia medzi IRI záznamom a obsahom komunikácie, LI alarmy a notifikácie
  • Detailné procedúry pre mapovanie signálnej informácie – mapovanie signálnej informácie pre základné volanie, mapovanie signálnej informácie pre doplnkové služby, mapovanie signálnej informácie pre nehovorové a dátové služby, interoperabilita so sieťovými službami, scenáre