8. SIP (Session Initiation Protocol) – otvorené dvere
pre IP telefóniu
SIP školenie SIP seminár SIP kurz SIP

Obsah:

 • Základné pojmy a definície, štandardizácia (štandardy IETF)
 • Charakteristika SIP a ďalších spolupracujúcich protokolov
 • Porovnanie najrozšírenejších signalizačných protokolov pre IP telefóniu – SIP a H.323
 • Všeobecné princípy, architektúra SIP – komponenty architektúry SIP, komunikácia medzi komponentmi SIP, spolupráca s ďalšími sieťovými prvkami
 • Štruktúra protokolu SIP – žiadosti, odpovede, transakcie, dialógy, trapezoid
 • Popis jednotlivých prvkov protokolu SIP, štruktúra žiadostí a odpovedí
 • Adresovanie v SIP, identifikácia volajúceho a volaného účastníka v sieťach SIP
 • Definovanie charakteristík komunikácie prostredníctvom protokolu SDP
 • Popis jednotlivých prvkov protokolu SDP – typy a hodnoty
 • Nadviazanie spojenia, modifikácia nadviazaného spojenia, vybavenie spojenia v sieťach SIP, úloha komponentov architektúry SIP pri zabezpečení komunikácie medzi účastníkmi (príklad konkrétnej komunikácie s analýzou protokolov SIP a SDP z protokol analyzátora)
 • Registrácia klientov a služby
 • Bezpečnostné aspekty (autentizácia, dôvernosť a celistvosť, použitie privátneho adresového priestoru, SIP traversal)
 • Instant messaging a presence services – charakteristika, funkčné komponenty a scenáre služieb
 • Príklady využitia protokolu SIP
 • Spolupráca medzi TDM sieťami a IP sieťami na báze protokolu SIP (riešenia podľa IETF a ITU), profily a scenáre pre spoluprácu, mapovanie signálnej informácie, prenos identifikácie volajúceho a volaného účastníka
 • Zapuzdrenie správ protokolu ISUP v protokole SIP (SIP-I, SIP-T) – princípy, porovnanie a rozdiely medzi SIP-T a SIP-I, realizácia spojení medzi sieťami s protokolom SIP a ISUP
 • Rozšírenia protokolu SIP pre zabezpečenie verejnej telefónnej služby v prostredí IP sietí
 • Použitie protokolu SIP pri vzájomnom prepojení verejných telekomunikačných sietí
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií z testovacieho prostredia a z verejnej telekomunikačnej siete